Wierden

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. 

De gemeente Wierden heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 56 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit.

Lees meer over duurzaamheid in Wierden

Het zonnepark De Groene Weuste, eigendom van de lokale Stichting Duurzaam Wierden-Enter.

 

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Wierden heeft een eigen afwegingskader opgesteld en zoekt afstemming met provincie Overijssel over  zonnevelden.

Wierden heeft geen zoekgebieden aangewezen. Deze zouden ontstaan op basis van initiatieven. Het coalitieakkoord sluit windturbines in Wierden uit. Wel biedt de gemeente ruimte aan grootschalige vormen van duurzame elektriciteitsopwekking om het RES-doel te bereiken. En werkt hiervoor samen met lokale partijen.

Afstemming buurgemeenten

De gemeente Wierden zoekt de samenwerking op met de buurgemeenten voor verschillende projecten. Bijvoorbeeld bij de energieopwekking langs de N35 met alle deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt er afstemming gezocht als er zich initiatieven voor doen op gezamenlijk grondgebied. 

Lokaal eigendom

Uitgangspunt voor het toekomstig energiebeleid is minimaal 50% lokaal eigendom. Waar mogelijk kiest Wierden voor 100% lokaal eigendom. Dit moet nog nader worden uitgewerkt.

Informeren en betrekken omgeving

Zodra een initiatief of project zich meldt wordt er participatie gestart met de omgeving. Ook gebeurt dit met het opstellen van belangrijk beleid zoals het gemeentelijk windbeleid. Hiervoor zijn meerdere informatieavonden en enquêtes geweest waar inwoners hun ideeën en meningen kunnen delen.

Lokale Energie Initiatieven

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

Cookie-instellingen