Borne

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. De gemeente Borne heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 20 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. 

Lees meer over duurzaamheid in Borne

Borne en 9 andere gemeenten tekenden een samenwerkingsovereenkomst met Twence.​​​​​​ voor de productie van lokaal opgewekte duurzame energie.
 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Borne heeft uitgangspunten met betrekking tot een goede landschappelijke inpassing.

Systeemefficiëntie

Er vindt afstemming plaats over systeemefficiëntie met Enexis. 

Afstemming buurgemeenten

Er bestaat regelmatig overleg met gemeenten in Zuidoost Twente (Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen en Enschede).

Informeren en betrekken omgeving

Er is een enquete uitgezet rond het gebied bij Buren. Participatie rondom zon- en windprojecten is nog niet van toepassing.

Lokaal eigendom

Borne heeft uitgangspunten met betrekking tot participatie. In het Toetsingskader Duurzame Initiatieven worden de verplichtingen voor procesparticipatie en financiële participatie nader uitgewerkt.

Lokale Energie Initiatieven

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 
Cookie-instellingen